Cài home assistant lên padavan

Cài home assistant lên padavan

Cài home assistant lên newifi D2

Hôm nọ hệ thống của mình bị sập hoàn toàn, cái máy dùng làm server + cái hass không hiểu sao chết ngắc. Bí quá phải mò cách cài hass lên router dùng tạm. Chia sẻ cho anh em ai có nhu cầu dùng thử.

Mình dùng cái Newifi D2 chạy padavan.

1. Chuẩn bị cái USB hoặc ổ cứng di động cắm vào cổng USB của cái Newifi

2. Vào trang cấu hình padavan bật Entware:

3. Truy cập ssh vào router theo địa chỉ ip

4. Cài python3 + gcc + thư viện bằng các lệnh:

opkg install python3 gcc python3-pip
opkg install gcc
opkg install busybox ldd make gawk sed
opkg install coreutils-install
wget -qO- http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/include/include.tar.gz | tar xvz -C /opt/include
python3 -m pip install --upgrade pip setuptools

5. Cài Hass:

source /opt/bin/gcc_env.sh
python3 -m pip install homeassistant
Note: Chỗ này có lỗi thư viện gì đấy, xem log nó yêu cầu gì thì sửa cái đấy :))

Trong /opt/lib copy file libssl.so.1.1 thành libssl.so.1.0.0
Tương tự libcrypto.so.1.1 thành libcrypto.so.1.0.0
Là hết lỗi => sau đó cài bằng lệnh như bước b

Cài xong chạy thử hass bằng lệnh: /opt/bin/hass
Kiểm tra xem lỗi gì không, vào “địa chỉ ip router:8123” để dùng hass và cấu hình theo ý sử dụng.
Thư mục cấu hình hass nằm ở /opt/home/admin/.homeassistant

6. Cài thêm daemonize: opkg install daemonize:

7. Tự khởi động hass cùng router:

À nếu dùng mosquitto thì cài vào: opkg install mosquitto // Cũng thêm dòng tương tự trên để tự khởi động: “/opt/bin/daemonize /opt/bin/mosquitto”

Note thêm: update bản mới 0.110.1 nhất cần cài numpy (nếu dùng app android có cấu hình mobile_app: trong file config), tự động build sẽ bị lỗi do không đủ bộ nhớ, nên cài thủ công:
Tải mã nguồn: https://github.com/numpy/numpy/releases/download/v1.18.4/numpy-1.18.4.zip

Giải nén, vào thư mục numpy

Cài python3 setup.py build -j 1 install (tham số -j 1 để nó build bằng 1 nhân giảm lượng ram cần thiết => build thành công)
Hoặc có thể tạo thêm swap file:
dd if=/dev/zero of=/media/AiDisk_a1/swapfile bs=1024 count=2097152 (2097152 ⇔ file swap dung lượng 2gb)
mkswap /media/AiDisk_a1/swapfile
swapon /media/AiDisk_a1/swapfile